NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca Pio

"Nadzieja dla wszystkich cierpiących, którą możemy nieść razem".

Informacje
Free Templates

     Celem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką osób niewymagających hospitalizacji, po przebytej ostrej fazie leczenia szpitalnego, z ukończonym okresem diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, które ze względu na stan zdrowia wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego, szeroko rozumianej pielęgnacji, opieki i podstawowej rehabilitacji w zakresie usprawniania.

     Zakład Opiekuńczo - Leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

     W ZOL świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. nr 140 z dnia 30 sierpnia 2009 r. poz. 1147 z późn. zm.). Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

PROCEDURA PRZYJĘĆ DO ZOL

     Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

     Warunkiem wydania decyzji o przyjęciu pacjenta do ZOL jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek pacjenta o umieszczenie w ZOL,
 • do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale szpitalnym), lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego, że pacjent wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 • wywiad pielęgniarski zawierający ocenę stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel),
 • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego wskazująca wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych rentowych lub decyzja organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego, ostatni odcinek renty/emerytury ),
 • kserokopię dowodu osobistego pacjenta,
 • kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań.

     Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Świdnicy przy ul. Przyjaźni 2 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15). Decyzję o kwalifikacji do przyjęcia, odmowy przyjęcia lub umieszczenia pacjenta na liście oczekujących podejmuje Kierownik ZOL wspólnie z lekarzem zakładu, natomiast ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor placówki.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika ZOL (tel. 74 852 02 69).
Pobyt w ZOL w chwili obecnej jest: współfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (od 1 lipca 2017 r.) oraz finansowany przez Pacjenta i/lub Rodzinę - świadczenia komercyjne.

Wymagane dokumenty, na podstawie których rozpatrywane są prośby o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (do pobrania):

 • Prośba o umieszczenie w ZOL (pobierz).
 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (pobierz).
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (pobierz).
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (pobierz).
 • Karta oceny świadczeniobiorcy (wg skali Barthel) (pobierz).
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu, w szczególności:
  - decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość świadczenia;
  - decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o innym charakterze.
 • Aktualne badania tj. Rtg klatki piersiowej (PA+bok) , morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG.

Zasady przyjęcia i pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia

     Do zakładu może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej u którego zakończono proces diagnostyczny, leczenie operacyjne, a który w ocenie kartą oceny pacjenta (w skali Barthel) kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego uzyskał 40 punktów lub mniej.

      W przypadku pacjentów bez odruchu przełykania niezbędne jest wykonanie gastrostomii (tzw. PEG). Tylko taki sposób karmienia pozwala na prawidłowe odżywienie pacjenta, nie powodując skutków ubocznych, jakie może wywołać długotrwałe karmienie przez sondę. Pacjenci powinni posiadać szpitalną kwalifikację do prowadzenia żywienia dojelitowego dietą przemysłową.

     Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej opłatą jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta. Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym, ze opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

     Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciągu miesiąca).

     Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów i po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji medycznej do pobytu.

     Podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzielanych w stacjonarnych zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej obejmuje :

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • badania i terapię psychologiczną,
 • terapię zajęciową,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne, zlecone przez lekarza,
 • leczenie dietetyczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • edukację i poradnictwo zdrowotne,
 • zapewnienie zleconego transportu.
 • INFORMACJA DLA PACJENTA

  1. W dniu wyznaczonym na dzień przyjęcia, lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają pacjenta wg skali Barthel.
  2. Obecność członka rodziny lub opiekuna przy przyjęciu pacjenta jest obowiązkowa.
  3. Pacjent przy przyjęciu powinien mieć przy sobie:
   • Zestaw toaletowy: mydło, gąbki 2 szt. (w dwóch różnych kolorach - najlepiej jasna i ciemna), szampon do włosów, szczoteczka + pasta do zębów, przybory do golenia + maszynki jednorazowe (mężczyźni), chusteczki nawilżone, pampersy.
   • Pantofle z tworzywa sztucznego lub klapki (łatwe do mycia).
   • Piżama, szlafrok, koszula nocna (podpisane imieniem i nazwiskiem).
   • Ubiór sportowy typu dres (podpisany imieniem i nazwiskiem) i obuwie do rehabilitacji.
   • Ręcznik kąpielowy duży 1 szt. + małe ręczniki 2 szt. (jasny i ciemny).
   • Żel do higieny intymnej.
   • Dwie pary skarpet, bieliznę na zmianę.
   • Stale przyjmowane leki w zamykanym pojemniku podpisanym imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  4. Przelewu należności za pobyt w ZOL należy dokonywać na konto nr:

  BZWBK 1/O w Świdnicy 80 1090 2369 0000 0001 0287 8916.

  dla:

  NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej
  ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
  .

  tytułem:

  Pobyt w ZOL/Hospicjum za miesiąc …................... - ........................................
  (imię i nazwisko pacjenta).  Informacja dla pacjenta do pobrania tutaj.


  UWAGA: Pliki do pobrania formacie *.pdf.